NÁRODNÍ OZDRAVOVACÍ PROGRAM (NOP) OD IBR

Národní ozdravovací program od IBR v České republice byl zahájen 1.1.2016.
Díky důsledné spolupráci veterinárních lékařů, chovatelů, laboratoří, Státní veterinární správy a dalších zúčastněných
subjektů byl ukončen ke dni 31.12.2016.

Ozdravování po ukončení NOP od IBR probíhalo za použití individuálních mimořádných veterinárních opatřeních (MVO) pro jednotlivá neozdravená hospodářství, nařízených ze strany Krajské veterinární správy. V rámci MVO byl nařízen zákaz připouštění IBR pozitivních zvířat a odsun všech IBR pozitivních zvířat z chovu. Dále byla provedena závěrečná vyšetření s výsledkem IBR negativní ve všech hospodářstvích zahrnutých do seznamu hospodářství podléhajících mimořádným veterinárním opatřením, čímž bylo ozdravování v ČR ukončeno.

Dne 6.11.2020 byla Česká republika Evropskou Komisí oficiálně uznána jako země prostá infekční bovinní rinotracheitídy a je uvedena v příloze II prováděcího rozhodnutí Komise 2020/1663.


Úkolem do budoucnosti je nově získaný status IBR trvale udržet, což znamená, že je nutné i nadále klást důraz na provádění pravidelného vyšetření na IBR v chovech skotu. Monitoring onemocnění IBR v chovech skotu tak bude pokračovat v rozsahu stanoveném Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro daný rok.

Vakcinace proti infekci IBR

Vakcinace proti infekci IBR v chovech skotu v České republice se v současnosti neprovádí. V případě nutnosti vakcinace, například při vzniku nového ohniska infekce v chovu, podléhá použití registrovaných vakcín společnosti MSD Animal Health (Bovilis IBR marker live a Bovilis IBR marker inac) schválení orgány Státní veterinární správy v rámci nařízení mimořádných veterinárních opatření (MVO).